Arhiva časopisa Međunarodna politika


Međunarodna politika Vol. 62 No. 1142/2011

SRBIJA I SVET

Civilno društvo, socijalni kapital i evropeizacija Srbije
Žarko Paunović
Međunarodna politika, 2011 62(1142):5-17
Sažetak ▼
U ovome radu pokazujemo da je za uspešan projekat evropske integracije Srbije vrlo važan drugi značajan aspekt ovog procesa, a to je evropeizacija Srbije. Time u stvari razlikujemo evropske integracije (neoinstitucionalistički pristup) od evropeizacije kao dublje socijalne i političke integracije društva (normativni pristup). U ovom užem tumačenju procesa evropeizacije koji podrazumeva prihvatanje „evropskih političkih vrednosti“ i deliberativne demokratije, pronalazimo značajnu ulogu civilnog društva. Integrisane političke zajednice (zasnovane na građanskom poverenju, građanskim vrlinama i vrednostima) nema bez aktivne uloge civilnog društva. Slabo civilno društvo i nizak nivo socijalnog kapitala (poverenja, veza i organizacija) glavne su prepreke bržijem evropeiziranju Srbije.

U FOKUSU

Istrajati na putu mirnog razvoja
Dai Binguo
Međunarodna politika, 2011 62(1142):18-29
Libijska kriza I njene posledice
Slobodan Janković
Međunarodna politika, 2011 62(1142):30-51
Sažetak ▼
Protesti u egiptu i Tunisu su se završili vojnim udarom ili relativno mirnom predajom vlasti nakon decenijama duge predsedničke vladavine. Vlasti su se povukle bez preduzimanja strane vojne intervencije, a kriza je bila izazvana rastom cena prehrambenih proizvoda. Vojna intervencija u Libiji, akcije, diplomatija i stavovi glavnih aktera su na svetlost dana izneli slabosti međunarodnog prava, krizu institucija UN i posebno, spoljne politike eU. Sadašnja kriza u Libiji i akcije nekih zapadnih sila dovode do dalje erozije suvereniteta, dajući na taj način naznake o transformaciji sadašnjeg svetskog poretka. autor postavlja pitanje i analizira ponašanje posebno eU i ukazuje i razmatra razloge za preduzimanje vojne intervencije.
Koncept socijetalne bezbednosti i teorija sekuritizacije kao okviri za analizu procesa prijema Turske u Evropsku uniju
Milan Lipovac, Danijela Spasić, Želimir Kešetović
Međunarodna politika, 2011 62(1142):52-62
Sažetak ▼
Konstituisanjem koncepta socijetalne bezbednosti, koji kao referentni objekat izučava društvenu zajednicu i identitet kao njenu vrednost, omogućena je dublja politička i bezbednosna analiza društvenih pojava i procesa. U radu autori kroz koncept socijetalne bezbednosti analiziraju aktuelni proces pristupanja Republike Turske evropskoj uniji, stavljajući poseban naglasak na stavove i izjave političkih predstavnika eU i država članica, koji svojom retorikom sekuritizuju prijem Turske radi zaštite evropskog identiteta.
Transformacijska diplomacija u primjeni: nova diplomacija za novo doba? Arhitektura prijelazne strategije
Maja Sahadžić
Međunarodna politika, 2011 62(1142):63-79
Sažetak ▼
U radu se razmatra malo poznati i ponešto istraženi koncept transformacijske diplomacije kojeg su predstavile i pokrenule Sjedinjene Američke Države sukladno nastalim promjenama u međunarodno – pravnom i geopolitičkom kontekstu, a putem kojeg se nastoji utjecati na preobražaj suvremenog međunarodnog sustava odnosa na temelju suradnje. U radu je korištena uobičajena metodologija rada pravnih i društvenih znanosti na onovu čega se došlo do rezultata i zaključaka koji se odnose na prikaz uvjeta nastanka, te suštine i elemenata transformacijske diplomacije koji se detaljno analiziraju. Sem toga, uspoređuje se i transformacijska sa tradicionalnom diplomacijom, te se daju odgovori na pitanja o preprekama u primjeni transformacijske diplomacije kao i eventualnoj budućoj primjeni iste.

ANALIZE

Razvoj instituta diplomatske zaštite u međunarodnom pravu
Bojan Milisavljević
Međunarodna politika, 2011 62(1142):80-93
Sažetak ▼
Rad se bavi pitanjem diplomatske zaštite u međunarodnom pravu i njenog razvoja kroz istoriju međunarodne zajednice. U tom smislu obrađuje se praksa država u pogledu primene diplomatske zaštite i koraci koji su preduzeti od strane Komisije za međunarodno pravo Ujedinjenih nacija na kodifikaciji ove oblasti. Predstavljeni su osnovni uslovi za pokretanje diplomatske zaštite i ukratko analizirana njihova sadržina – iscrpljenje unutrašnjnih pravnih sredstava države i utvrđivanje državljanstva. na kraju je ukazano na neke osnovne smernice za razvoj diplomatske zaštite i njenu vezu sa ostalim grana prava koje imaju međunarodni element.
Razvoj i perspektive monetarnih integracija u svetu
Dragana Marković, Srđan Furtula
Međunarodna politika, 2011 62(1142):94-108
Sažetak ▼
U cilju ostvarivanja makroekonomske stabilnosti, ekonomska politika jedne države mora biti usmerena na koordinirano i efikasno korišćenje svih svojih instrumenata. Monetarna politika predstavlja jedan od osnovnih instrumenata ekonomske politike, čiji krajnji ciljevi predstavljaju istovremeno i ciljeve monetarne politike. zbog toga, svaka država nastoji da zadrži suverenitet u vođenju monetarne politike i ekskluzivno pravo emitovanja i upravljanja tokovima novčane mase. i pored toga, države prihvataju gubitak monetarnog suvereniteta i odlučuju da se zajednički udružuju i formiraju neki oblik monetarne unije, iz raznih političkih i ekonomskih razloga. U prošlosti su se monetarni aranžmani razlikovali u pogledu valute, funkcije i organizacije centralne banke i stepena političke integracije. iako su primenjivani različiti modeli monetarnih integracija, primetno je da su monetarne unije bile najčešće rezultat političkih unija i kompromisa. za razliku od njih, ekonomska i monetarna unija, koja je formirana 1999. godine sa jedinstvenom evropskom centralnom bankom i jedinstvenom valutom, predstavlja svojevrsni eksperiment jer je formirana bez prethodnog političkog ujedinjenja. analiza razvoja i perspektiva monetarnih integracija u svetu, doprinosi da naša država kreira strategiju integrisanja sa evropom. Jedinstvenost evropske monetarne integracije i kompleksna politička i ekonomska struktura Srbije indicira da to neće biti jednostavan proces integracije.

PRIKAZI

Rečnik međunarodnog prava
Đorđe N. Lopičić
Međunarodna politika, 2011 62(1142):109-110
Spoljna politika srbije: Strategije I dokumenta
Marko Dašić
Međunarodna politika, 2011 62(1142):111-113
Partnerstvo u bezbednosti
Dragan Petrović
Međunarodna politika, 2011 62(1142):114-115

DOKUMENTI

Zajednička izjava Ministara odbrane procesa saradnje Jugoistočne evrope
Budva, 14–15. mart 2011. godine
Međunarodna politika, 2011 62(1142):117-119