UDK 347.464:339
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1137, str. 5-17
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Sep 2009
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Uticaj međunarodnih i domaćih aktera na reforme penzijskih sistema u državama sukcesorima SFRJ

Golubović Velizar (Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Beograd, Pokrajinski fond Novi Sad), velizar.golubovic@piovoj.rs

U radu je analiziran tok, sadržaj i politički proces reformi penzionih sistema u državama naslednicama SFRJ. Uloga Svetske banke, kao i najmoćnijih finansijskih institucija koje su imale značajnu ulogu u ovom procesu, posebno je istaknut. Pored suštinskog protivljenja konceptu Svetske banke i pomoći sindikatima vezanog za školovanje njihovih predstavnika, uloga Međunarodne kancelarije rada i Međunarodne asocijacije za socijalnu zaštitu se pokazala ne mnogo važnom. Uticaj domaćih učesnika je posebno analiziran, koji je prema zaključku ove studije, bio od najvećeg značaja.

Ključne reči: reforme penzijskih sistema, Svetska banka, Međunarodna organizacija rada, troslojni sistem penzijskog osiguranja, socijalni partneri