UDK 346.546(4)
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1137, str. 18-30
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 14 Dec 2009
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Privatno-pravno sankcionisanje pravila konkurencije – evropska perspektiva

Gecić Bogdan (Advokatska kancelarija Karanović & Nikolić OD, Lepenička 7, Beograd), bogdan.gecic@karanovic-nikolic.com

Privatno-pravno sankcionisanje pravila konkurencije dobija na značaju u Evropi. Evropska komisija je učinila brojne pokušaje reformi u cilju harmonizacije i daljeg širenja privatno-pravnog sankcionisanja na evropskom nivou. Ovaj rad razmatra ključna rešenja predložena od strane Evropske komisije u Zelenoj i Beloj knjizi o naknadi štete zbog povrede konkurencije kao i u nacrtu nove direktive o naknadi štete.

Ključne reči: pravo konkurencije, antitrast, privatno-pravno sankcionisanje, naknada štete, Evropska komisija, Zelena knjiga, Bela knjiga o naknadi štete zbog povrede konkurencije, nacrt direktive