UDK 323.14
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1137, str. 31-52
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 21 Dec 2009
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Savremeni rasizam – bezbednosni izazov, rizik i pretnja

Milašinović Srđan (Kriminalističko-policijska akademija), srdjan.milasinovic@kpa. edu.rs
Kekić Dalibor (Kriminalističko-policijska akademija), dalibor.kekic@kpa. edu.rs

Rasizam, rasna pripadnost, identitet i međurasni sukobi na pragu novog milenijuma predstavljaju kontinuiranu neiscrpnu sociološkopolitikološku i bezbednosnu temu. Kompleksnom prirodom ova pitanja su predmet brojnih rasprava i tumačenja, u raznim kontekstima i u različite svrhe, sa više ili manje ideološkim sadržajem. Ovo je pokušaj da se sa bezbednosnog aspekta analiziraju i objektivno oslikaju teorijski, ideološki i doktrinarni koreni, nosioci i posledice modernog rasizma, rasne podele i međurasni sukobi u razvijenim i ostalim društvima, posebno društvima u tranziciji. Naglasak je i na utvrđivanju uzroka i mehanizama transformacije rasizma sa tradicionalno biološke na kulturnu ravan.

Ključne reči: rasizam, kulturni rasizam, rasni identitet, rasni sukobi, bezbednosni izazovi, rizici i pretnje