UDK 339.9(4+470)
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1137, str. 53-68
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Jan 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Inicijativa za formiranje „Nove bezbednosne arhitekture Evrope“ kao deo spoljne politike Ruske Federacije

Marić Nikola (Poslediplomac, Fakultet političkih nauka, Beograd), nikolamaric@ gmail.com

U članku je analizirana inicijative Ruske Federacije za uspostavljanje Nove bezbednosne arkhitekture u Evropi. Učinjen je pokušaj da se utvrdi „mesto” ove inicijative u ruskoj spoljnoj politici. Inicijative je objavljena u junu 2008. i od tada je postala deo sveukupnih razmišljanja od Vankuvera do Vladivostoka. Autor zaključuje da Ruska Federacija ima snažan i dugoročan interes za uspeh ove inicijative, što bi značjano stavilo u prvi plan svaku grupu ruskih spoljnopolitičkih ciljeva. Štaviše, autor smatra da nastavak samog ovog procesa ima pozitivan uticaj na rusku spoljnu politiku.

Ključne reči: Nova bezbednosna arhitektura u Evropi, inicijativa za formiranje NBAE, spoljnopolitički interesi Ruske Federacije