UDK 338.244.4
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1137, str. 84-104
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 24 Dec 2009
Prihvaćeno: 17 Mar 2023

Institucijalizacija kao ključ za razvoj privrede i društva

Zjalić Ljubica M. (Naučni savetnik Ekonomskog instituta Beograd),

U radu se razmatra institucijalizacija sa stanovišta doprinosa unapređenju, kako privrednog tako i društvenog razvoja. To podrazumeva „javni sistem pravila“ koja određuju službe i položaje s njihovim pravima i obavezama, moćima i imunitetima i tome slično. Razlikuju se formalne institucije, koje određuju politički sistem (strukturu vlasti, građanska prava, upravljačku strukturu), ekonomsku strukturu (svojinska prava, ugovore) i neformalne institucije, koje određuju neformalne norme ili kulturološke vrednosti. Povećanje blagostanja stanovništva bila je krajnja preokupacija razvoja, pa se verovalo da privredni rast automatski obezbeđuje realizaciju toga cilja, čime se dugo manifestovala svojevrsna „opijenost“ rastom proizvodnje. Do otrežnjenja je došlo kada se pažnja teoretičara razvoja prenela sa privrednog rasta na probleme zaposlenosti, raspodele dohotka i siromaštva. To potvrđuje da bez valjanih, legitimnih i na znanju i stručnosti zasnovanih institucija nije moguće postići progresivne društvene promene. Rast zaposlenosti je najsigurniji pokazatelj razvoja.

Ključne reči: institucionalizacija, transformacija društva, formalne i neformalne institucije, tržište, privredni rast, ekonomski razvoj, zaposlenost, raspodela dohotka