UDK 341.222(497.11:497.5)(282.243.7)
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1138, str. 5-19
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Apr 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Delimitacija srpsko-hrvatske granice na Dunavu

Dimitrijević Duško (Viši naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

Nakon sukcesije SFR Jugoslavije u odnosima između Srbije i Hrvatske postavilo se pitanje razgraničenja na Dunavu. U svrhu regulisanja ovog složenog pitanja, tokom 1998. godine, države su formirale međudržavnu diplomatsku komisiju za identifikaciju i utvrđivanje granične linije i pripremu ugovora o državnoj granici. Do današnjeg dana međudržavna diplomatska komisija nije objavila nikakve zvanične podatke o rezultatima razgraničenja na Dunavu. Razvoj dobrosusedskih odnosa između Hrvatske i Srbije i zajednička želja za pridruživanjem Evropskoj uniji zahteva dodatne podsticaje koji bi doprineli postizanju zadovoljavajućih rešenja. Konačno povlačenje granične linije trebalo bi, da obuhvati međunarodnopravno preispitivanje svih relevantnih pravnih činjenica uključujući i faktičko stanje nastalo u momentu sukcesije, čija bi valuacija u svetlu pravila opšteg međunarodnog prava trebalo da dovede do pravičnog razgraničenja i konačnog rešavanja ovog složenog međudržavnog problema.

Ključne reči: Dunav, razgraničenje, delimitacija, međunarodno pravo, sukcesija SFR Jugoslavije, princip uti possidetis, Srbija, Hrvatska