UDK 327:930.85(497.11)
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1138, str. 20-42
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 14 Mar 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Srbija i kulturni aspekti regionalne integracije

Golubović Vidoje (Naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vgolubovic@diplomacy.bg.ac.rs

Rad se bavi kulturnim nasleđem sa aspekta regionalne integracije. Pored toga, rad ukazuje na ulogu kulturnog nasleđa u afirmaciji integracija. I kulturno nasleđe i regionalna integracija imaće značaj ako se realizuju kroz svoje elemente – delove integrisane kroz sistem. Zato ekonomske, političke, kulturne i sve druge integracije u regionu imaće svoje opravdanje, pravi smisao i celovitost tek kada se svaka od njih pojedinačno i sve zajedno ostvaruju u integrisanom sistemu poznatom kao „regionalna integracija“. Nijedna integracija u regionu, u kojoj nema mesta za Srbiju, ne može se čak ni teoretski – pojmovno smatrati regionalnom integracijom. Integracija je moguća tek ako u sebi pored teoretskog podrazumeva i praktičnu realizaciju svih njenih pojedinačnih delova i čini celovit sistem „regionalnu integraciju“. Izostanak regionalnih integracija u oblasti kulture popunili su potpisani brojni bilateralni dokumenti. Neuspeh regionalnih integracija je vezan za nerešena manjinska prava, teritorijalne pretenzije, česte ratne sukobe, uticaje velikih sila.

Ključne reči: kultura, regionalne integracije, kulturna saradnja, integracije u kulturi, kulturno nasleđe