UDK 001.1:061.1
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1138, str. 43-61
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 24 May 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Međusobna determinisanost evropskog i nacionalnog identiteta

Radaković Milovan (Naučni saradnik, Beograd), radak@EUnet.rs

EU – kroz odluke Saveta, Evropskog parlamenta, Komisije i Suda pravde, kao i podržavanjem transnacionalnih međuvladinih i nevladinih mreža – postaje važan akter određene transformacije identiteta u Evropi. Jedan aspekt toga je činjenica da nacionalni identiteti postaju sve obuhvatniji, regionalni identiteti se sve jasnije ispoljavaju a društvene grupe usmeravaju svoje napore ka evropskim institucijama. EU i Savet Evrope trude se da zaštite jezike manjina. Izgleda da je tvrdnja Kimlike – da će nastojanja da se zaštiti nacionalna kultura dovesti do nemogućnosti da se ona otvori za integracije, a time dovesti i do slabljenja EU i implicitno je oslabiti – po svemu sudeći netačna u slučaju Evrope. Nacionalni identiteti duboko su ukorenjeni u osnovnu strukturu i funkcionisanje EU. To se odnosi i na svakodnevne aktivnosti institucija kao i na vanredne događaje, kao što su na primer, potpisivanje novih ugovora. Proces integracije ne čini nacionalne identitete više inkluzivnim. Integracija takođe preusmerava i regionalne identitete ka evropskom nivou i kao takve čini ih podložnijim institucionalnim strukturama koje ih sa više nivoa usmeravaju. Na taj način identiteti se pre preklapaju nego sukobljavaju. Pitanje je da li to nagoveštava slabljenje nacionalnih identiteta ili pojavu nove forme identiteta u EU koji će biti postnacionalni. Osećanje posedovanja evropskog identiteta u direktnoj je vezi sa osećanjem građana Evrope da pripadaju istom evropskom društvu. Teškoća dolaska do evropskog identiteta determinisana je jakom individualnošću evropskih nacija, koja je kroz istoriju mnogo puta potvrđivana. Ali individualnost svake pojedinačno uzete evropske nacije ne reprezentuje kontinent. „Tek međusobni odnos evropskih država konstituiše Evropu. Jer, tek određujući se jedna naspram druge i jedna naspram drugih, one razvijaju kako vlastiti tako i zajednički (evropski) identitet.”

Ključne reči: identitet, narod, nacija, država, EU