UDK 330.34(497.11+061.1)
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1139, str. 5-23
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 10 Jul 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Put Srbije u EU – izbor modela razvoja

Hrustić Hasiba (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

U radu je reč o nekim važnim pitanjima koja se odnose na ekonomske i socijalne modele srpskog puta u EU uz određene prepreke prisutne u ovom procesu. U radu se takođe analizira poverenje u moderno društvo kao pokazatelja društvenog kapitala i faktora koji može uticati na povećanje ekonomskog rasta i društvenog blagostanja. U okviru duštvenih i ekonomskih sistema koji su u osnovi efikasnih javnih sektora i fleksibilnih tržišnih struktura racionalno se teži ostvarivanju održivih javnih finansija, visokog ekonomska rast, standarda obrazovanja i zaposlenosti i tržišta koja dobro funkcionišu. U zaključku ovog rada podržavaju se zahtevi za sveobuhvatnom reformom fiskalne politike kao i tržišta rada.

Ključne reči: fiskalna politika, nezaposlenost, penzije