UDK 327.51[328(497.11)“2000/2008“
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1139, str. 24-34
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 04 Jul 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Diskurs o NATO u parlamentima Srbije (2000–2008)

Brozović Zorana (Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beograd), zorana@ccmr-bg.org

Predmet ovog istraživanja predstavlja diskurs o NATO koji je u parlamentima Srbije postojao od 2000. do 2008. godine. Diskursi su u ovom radu konstruisani na osnovu empirijskog materijala – delova sednica parlamenata dopunjenih govorima premijera Vojislava Koštunice, kao i izjavama koje su predstavnici zvanične politike davali za medije. U navedenom periodu bila su aktuelna dva diskursa. Jedan je promovisao saradnju sa NATO i bio je dominantan do kraja 2007. godine, a drugi je bio protiv saradnje sa NATO i postao je dominantan usvajanjem Rezolucije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije kojom je proglašena vojna neutralnost. Zagovornici diskursa koji je promovisao saradnju sa NATO bili su predstavnici Demokratske stranke, Građanskog saveza Srbije, G17 Plus, Srpskog pokreta obnove, Liberalno-demokratske partije i Saveza vojvođanskih Mađara. Akteri diskursa koji je bio protiv saradnje sa NATO bili su predstavnici opozicije, Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke kojima se 2007. godine priključila i Demokratska stranka Srbije. Diskurs o NATO je visoko politizovan, odnosno politički otvoren na šta ukazuje promena u hegemoniji dva diskursa. U narednom periodu očekuje nastavak borbe u političkoj areni oko shvatanja vrednosti značajnih za dobrobit Srbije. Ova borba će se sigurno odraziti na određivanje prioriteta spoljne politike i na razvoj bezbednosne politike Srbije.

Ključne reči: diskurs, reprezentacije, parlament, NATO, Srbija