UDK 338.124.4[343.9.024:336.7
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1139, str. 35-46
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 07 Jun 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Svetska ekonomska kriza i pranje novca

Fijat Ljiljana (Vojvođanska banka a.d. Novi Sad),
Živković Aleksandar (Ekonomski fakultet – Univerzitet u Beogradu)

Efekti svetske finansijske krize kao što su pad privredne aktivnosti, porast nezaposlenosti, inflacija i drastičan pad nacionalnih valuta i zloupotrebe finansijskih sistema, povećavaju opasnosti od pranja novca i finansiranja terorizma. S obzirom da je problem globalnog karaktera, jedino rešenje je globalno rešenje: harmonizacija međunarodne pravne regulative i mera borbe protiv pranja novca u svim svetskim finansijskim centrima i primena internacionalnih standarda kao što su Četrdeset preporuka FATF-a.

Ključne reči: ekonomska kriza, pranje novca, FATF, banke i druge finansijske organizacije