UDK 339.5(497.11:6)”2001-“
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1139, str. 102-124
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 15 Jun 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Srpski spoljnotrgovinski odnosi sa afričkim državama od 2001. godine

Vukanić Ratko (Istraživač-pripravnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), ratko@diplomacy.bg.ac.rs

U radu je data analiza glavnih osobina trgovinskih odnosa Srbije sa afričkim državama. Ona se odnosi na obim, vrednosti, geografske i proizvodne strukturе i ekonomske opravdanosti unapređenja trgovinskih odnosa sa afričkim državama, kao i na dopunu Strategije o povećanju izvoza, koju je Vlada Srbije usvojila u junu 2008. godine. Afričke države od 2001. godine imaju mali udeo u ukupnoj spoljnoj trgovini Srbije, u proseku 1-2% godišnje. Republika Srbija do sada nije zaključila trgovinski sporazum ni sa jednom afričkom državom, niti sa nekom od afričkih regionalnih ekonomskih zajednica, Afričkom unijom ili Afričkom ekonomskom zajednicom, ali postoje dugoročni sporazumi o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, koje je sa pojedinim afričkim državama zaključila bivša Jugoslavija. Pomenuti sporazumi još uvek su na snazi i garantuju ugovornim stranama tretman najpovlašćenije nacije. Najznačajniji trgovinski partneri Srbije su Egipat, Libija, Tunis, Maroko i Alžir u severnoafričkom regionu; Kenija, Tanzanija, Uganda i Sejšeli u istočnoafričkom; Ekvatorijalna Gvineja, Kongo, DR Kongo i Kamerun u centralnoafričkom; Nigerija, Gana i Obala Slonovače u zapadnoafričkom; i Južnoafrička Republika i Angola u južnoafričkom regionu. U strategiji Vlade predviđeno je povećanje izvoza samo u države severne Afrike, mada postoji ekonomska opravdanost uvećanja izvoza u države svih pet afričkih regiona.

Ključne reči: spoljna trgovina Srbije, afrička tržišta, analiza izvoznih tržišta, srpski izvoznici u Afriku, srpski uvoznici iz Afrike, strategija Vlade Srbije za povećanje izvoza