UDK 327.56: 351.88(061.1EU)
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1140, str. 38-53
DOI:

Stručni rad
Primljeno: 12 Sep 0201
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Institucija Visokog predstavnika Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i Evropska služba spoljnih poslova

Pavlović Đorđe (Diplomirani politikolog za međunarodne poslove, student diplomskih akademskih studija evropskih integracija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), djolepfpn@yahoo.com

Stupanje Lisabonskog ugovora na snagu donelo je promene u spoljnopolitičkom delovanju Evropske unije. Jedna od najznačajnijih izmena je institucija Visokog predstavnika Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku. U radu ćemo sagledati kratak istorijat institucije, predstaviti način izbora i razrešenja, dužinu trajanja mandata Visokog predstavnika, izneti ovlašćenja institucije, razmotriti položaj Visokog predstavnika u Savetu spoljnih poslova, Evropskoj komisiji i Evropskom savetu, kao i njegov odnos sa Evropskom parlamentom. Posebna pažnja biće posvećena predstavljanju organizacije Evropske službe spoljnih poslova.

Ključne reči: Evropska unija, Lisabonski ugovor, Visoki predstavnik, Evropska služba spoljnih poslova, Zajednička spoljna i bezbednosna politika, Savet spoljnih poslova EU