UDK 061.1EU+340.147:(469.411):341.123
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1140, str. 54-64
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 17 Sep 0201
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Evropska unija u Ujedinjenim nacijama nakon usvajanja Lisabonskog ugovora

Jeličić Marko (Poslediplomac Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu), jelicic@gmail.com

Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora Evropska unija je doživela značajne reforme u oblasti spoljne politike. U nameri da novoformirane institucije, pre svega Visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku i predsednika Evropskog saveta, iskoristi za unapređenje multilateralnog aspekta svog međunarodnog delovanja, Evropska unija je tokom 2010. godine preduzela inicijativu s namerom da ojača status posmatrača u Ujedinjenim nacijama i stekne dodatna prava u Generalnoj skupštini. U radu ću nastojati da utvrdim motive transformišućeg delovanja Evropske unije u svetskoj organizaciji, a posebnu pažnju posvetiću faktorima koji su, po mom uverenju, doprineli da politički uticaj bloka u Ujedinjenim nacijama danas bude izraženiji nego ikada.

Ključne reči: Evropska unija, Ujedinjene nacije, Generalna skupština, status posmatrača, Lisabonski ugovor, Savet bezbednosti, spoljna politika, Visoki predstavnik, zajednička spoljna i bezbednosna politika