UDK 327.36:327.51
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1140, str. 80-93
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 23 Jul 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Pravila o međunarodnom miru i bezbednosti u svetlu odnosa između velikih sila

Trapara Vladimir (Diplomirani politikolog – specijalista za međunarodnu politiku), vtrapara@yahoo.com

Istorijski posmatrano, pravila o međunarodnom miru i bezbednosti uvek su zavisila od strukture međunarodnog sistema i odnosa velikih sila u njemu. Kraj Drugog svetskog rata je kroz Povelju UN i ustanovljavanje stalnog članstva u Savetu bezbednosti, vratio u život ideju Bečkog kongresa o „koncertu” velikih sila. Takav međunarodnopravno-institucionalni poredak opstao je do danas, i pored suštinskih promena međunarodnog sistema. To je rezultiralo time da neformalni „ugovori” o hijerarhiji dobiju prednost u odnosu na formalna međunarodnog prava, što se posebno vidi u tumačenju prava na samoopredeljenje i načela neintervencije, za vreme i nakon Hladnog rata. Najnovije opadanje američke moći i uzdizanje drugih velikih sila, posebno Rusije, iznova otvara pitanje kojim putem ide međunarodni poredak mira i bezbednosti.

Ključne reči: mir, bezbednost, pravila, poredak, hijerarhija, velike sile, samoopredeljenje, (ne)intervencija