UDK 341.176(4)+061.1EU
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1141, str. 33-44
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Dec 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

COREPER – vrh ledenog brega komiteta i radnih grupa Saveta Evropske unije

Kovačević Maja (Docent, fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu), maja.kovacevic@fpn.bg.ac.rs

Cilj ovog rada je da razmotri složenost funkcionisanja Saveta Evropske unije (EU) iz ugla delovanja njegovih radnih tela. COREPER, najpoznatije koordinaciono telo Saveta EU, predstavlja vrh ledenog brega čitave mreže komiteta i radnih grupa, i u tom smislu je značajan za razumevanje fenomena tzv. „komitologije“ u EU. Proces evropske integracije je doveo do proliferacije radnih tela različitih vrsta, a za radna tela Saveta je karakteristično da je u njima razvijen poseban način funkcionisanja usmeren na traženje kompromisa kao osnove donošenja odluka, što potvrđuju i empirijska istraživanja. Sa druge strane, ova tela, kao i sam Savet EU, odražavaju trajnu protivrečnost između nadnacionalnog i međuvladinog aspekta u procesu donošenja odluka u EU.

Ključne reči: Evropska unija, Savet EU, COREPER, komiteti, radna tela Saveta EU