UDK 341(091)
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1141, str. 61-78
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 12 Dec 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Šest decenija od Haškog kongresa: velika očekivanja i nepotpuna ostvarenja – jugoslovenski doprinos

Milikić Ratomir (Naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju u Beogradu), rasamilikic@gmail.com

Rad nastoji da posle šezdeset i tri godine od održavanja kongresa u Hagu, koji je bio kamen temeljac Evrope kakvu danas znamo, objasni kako su kanalisane ideje o evropskom jedinstvu, ali i da pojasni jugoslovensko učešće na tom skupu. Predstavnici Jugoslavije, odnosno jugoslovenske emigracije, vrlo su aktivno učestvovali i pokušali da skrenu pažnju ostalih delegata na težak položaj naroda iza gvozdene zavese. Članak se bavi i samim radom Haškog kongresa, ispoljenim idejama, kao i onim što je proisteklo iz njegovog rada, pre svega Savetom Evrope.

Ključne reči: Haški kongres, jugoslovenska emigracija, Evropa, federalizam, Hladni rat, Savet Evrope