UDK 321.011.5+339.924(061.1EU:497.11)
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1142, str. 5-17
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 10 Mar 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Civilno društvo, socijalni kapital i evropeizacija Srbije

Paunović Žarko (Istraživač saradnik na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka), zarko.paunovic@fpn.bg.ac.rs

U ovome radu pokazujemo da je za uspešan projekat evropske integracije Srbije vrlo važan drugi značajan aspekt ovog procesa, a to je evropeizacija Srbije. Time u stvari razlikujemo evropske integracije (neoinstitucionalistički pristup) od evropeizacije kao dublje socijalne i političke integracije društva (normativni pristup). U ovom užem tumačenju procesa evropeizacije koji podrazumeva prihvatanje „evropskih političkih vrednosti“ i deliberativne demokratije, pronalazimo značajnu ulogu civilnog društva. Integrisane političke zajednice (zasnovane na građanskom poverenju, građanskim vrlinama i vrednostima) nema bez aktivne uloge civilnog društva. Slabo civilno društvo i nizak nivo socijalnog kapitala (poverenja, veza i organizacija) glavne su prepreke bržijem evropeiziranju Srbije.

Ključne reči: civilno društvo, socijalni kapital, evropeizacija, demokratizacija, evropska integracija, socijalna integracija