UDK 341.211+355.48 (612)
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1142, str. 30-51
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 12 Apr 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Libijska kriza I njene posledice

Janković Slobodan (Istraživač-saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

Protesti u egiptu i Tunisu su se završili vojnim udarom ili relativno mirnom predajom vlasti nakon decenijama duge predsedničke vladavine. Vlasti su se povukle bez preduzimanja strane vojne intervencije, a kriza je bila izazvana rastom cena prehrambenih proizvoda. Vojna intervencija u Libiji, akcije, diplomatija i stavovi glavnih aktera su na svetlost dana izneli slabosti međunarodnog prava, krizu institucija UN i posebno, spoljne politike eU. Sadašnja kriza u Libiji i akcije nekih zapadnih sila dovode do dalje erozije suvereniteta, dajući na taj način naznake o transformaciji sadašnjeg svetskog poretka. autor postavlja pitanje i analizira ponašanje posebno eU i ukazuje i razmatra razloge za preduzimanje vojne intervencije.

Ključne reči: Libija, suverenitet, vojna intervencija, odgovornost za zaštitu, globalizacija, SaD, EU