UDK 327.56:061.1eU (560)
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1142, str. 52-62
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 15 Feb 0201
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Koncept socijetalne bezbednosti i teorija sekuritizacije kao okviri za analizu procesa prijema Turske u Evropsku uniju

Lipovac Milan (Demonstrator, Fakultet bezbednosti, Beograd), milanlipovac@gmail.com
Spasić Danijela
Kešetović Želimir

Konstituisanjem koncepta socijetalne bezbednosti, koji kao referentni objekat izučava društvenu zajednicu i identitet kao njenu vrednost, omogućena je dublja politička i bezbednosna analiza društvenih pojava i procesa. U radu autori kroz koncept socijetalne bezbednosti analiziraju aktuelni proces pristupanja Republike Turske evropskoj uniji, stavljajući poseban naglasak na stavove i izjave političkih predstavnika eU i država članica, koji svojom retorikom sekuritizuju prijem Turske radi zaštite evropskog identiteta.

Ključne reči: identitet društvenih zajednica, bezbednosne pretnje, migracija, evropska unija, Turska