UDK 327+341.7
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1142, str. 63-79
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 May 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Transformacijska diplomacija u primjeni: nova diplomacija za novo doba? Arhitektura prijelazne strategije

Sahadžić Maja (Viša asistentica, International University of Sarajevo), maja.sahadzic@gmail.com

U radu se razmatra malo poznati i ponešto istraženi koncept transformacijske diplomacije kojeg su predstavile i pokrenule Sjedinjene Američke Države sukladno nastalim promjenama u međunarodno – pravnom i geopolitičkom kontekstu, a putem kojeg se nastoji utjecati na preobražaj suvremenog međunarodnog sustava odnosa na temelju suradnje. U radu je korištena uobičajena metodologija rada pravnih i društvenih znanosti na onovu čega se došlo do rezultata i zaključaka koji se odnose na prikaz uvjeta nastanka, te suštine i elemenata transformacijske diplomacije koji se detaljno analiziraju. Sem toga, uspoređuje se i transformacijska sa tradicionalnom diplomacijom, te se daju odgovori na pitanja o preprekama u primjeni transformacijske diplomacije kao i eventualnoj budućoj primjeni iste.

Ključne reči: transformacijska diplomacija, transformacijski razvoj, sveobuhvatno preraspoređivanje, demokratizacija, međunarodni odnosi, vanjska politika SAD-a