UDK 342.717+341
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1142, str. 80-93
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 10 Feb 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Razvoj instituta diplomatske zaštite u međunarodnom pravu

Milisavljević Bojan (Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose), bojan@ius.bg.ac.rs

Rad se bavi pitanjem diplomatske zaštite u međunarodnom pravu i njenog razvoja kroz istoriju međunarodne zajednice. U tom smislu obrađuje se praksa država u pogledu primene diplomatske zaštite i koraci koji su preduzeti od strane Komisije za međunarodno pravo Ujedinjenih nacija na kodifikaciji ove oblasti. Predstavljeni su osnovni uslovi za pokretanje diplomatske zaštite i ukratko analizirana njihova sadržina – iscrpljenje unutrašnjnih pravnih sredstava države i utvrđivanje državljanstva. na kraju je ukazano na neke osnovne smernice za razvoj diplomatske zaštite i njenu vezu sa ostalim grana prava koje imaju međunarodni element.

Ključne reči: diplomatska zaštita, iscrpljenje unutrašnjih pravnih sredstava, utvrđivanje državljanstva, Komisija za međunarodno pravo UN