UDK 329.3:272/273::341.213(4)
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1143, str. 21-34
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 22 Jul 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Delovanje demohrišćana na pripremi terena za prihvatanje ideje evropskih integracija

Petković Petar (Istraživač – saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu i doktorand Međunarodnih i evropskih studija Fakulteta političkih nauka Beogradskog univerziteta), petar@diplomacy.bg.ac.rs

Prva katolička udruženja, kao osnova konfesionalnim, ali i kasnije demohrišćanskim partijama, javljaju se kao reakcija na antiklirikalne napade u godinama sukoba crkve i države. Baza za stvaranje ovih organizacija bila je postojeća mreža klubova, bratstava i različitih udruženja, koja su organizacionom katoličkom strategijom dovela do pojave novog političkog aktera – katoličkih aktivista. Njihovo delovanje uticalo je na to da ideja katoličkog univarzalizma, dodatno aktuelizovana istorijskim okolnostima, pokrene i projekat evropskog ujedinjenja. Radi obezbeđenja institucionalnih mehanizma dugoročnog mira i bezbednosti u Evropi, među posleratnim generacijama demohrišćanskih vođa javlja se želja za oživljavanjem hrišćanske civilizacije i stvaranjem demokratske verzije Svetog rimskog carstva. U tom smislu, počevši od dvadesetih godina XX veka, katoličke partije i nevladine organizacije započinju uspostavljanje okvira prvih demohrišćanskih međunarodnih organizacija i foruma, koji su u ovom članku istaknuti kao nosioci izgradnje društvene i političke svesti otpočinjanja procesa evropskih integracija.

Ključne reči: evropske integracije, katolički aktivisti i udruženja, socijalna doktrina, demohrišćanske partije, internacionalno delovanje demohrišćana, Ženevski krug, Nouvelles Equipes Internationales