UDK 341.123.04+341.231.14
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1143, str. 94-118
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 12 Jul 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava: struktura, mehanizmi i praksa

Novičić Žaklina (Istraživač Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),
Stojanović Anđela (Istraživač Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Beograd)
Jončić Miloš (Istraživač Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Beograd)

Predmet proučavanja ovog članka su savremena struktura, mehanizmi, praksa i perspektive Saveta UN za ljudska prava, pomoćnog organa Generalne skupštine UN, koji ima institucionalna ovlašćenja u vezi sa unapređenjem i zaštitom ljudskih prava. Posle uvodnog dela čiji je predmet formiranje Saveta nastalog iz Komisije UN za ljudska prava, daje se analiza njegove strukture, ciljeva, mandata i glavnih procedura u okviru mehanizama Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava. U poslednjem odeljku ukazano je na određene kontroverzne događaje iz prošlosti i na aktuelni rad Saveta, što uključuje i opservacije u vezi sa primenom mehanizama za zaštitu ljudskih prava u praksi Saveta UN za ljudska prava.

Ključne reči: Savet UN za ljudska prava, univerzalni periodični pregled, specijalne procedure, savetodavni komitet, žalbeni postupak