UDK 341.7:008
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1144, str. 36-49
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 15 Oct 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Kulturna i informativna diplomatija: pogled iz srpske perspektive

Nikolić Marko (Naučni saradnik), markon@diplomacy.bg.ac.rs
Zirojević Mina (istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), mina@diplomacy.bg.ac.rs

Kulturna i informativna diplomatija predstavljaju važan i uticajan aspekt savremene javne diplomatije, što pokazuje diplomatska praksa najrazvijenijih zemalja. Srpska kulturna diplomatija u ponovnom nastajanju ima značajne kapacitete i kvalitativna uporišta koje treba preoblikovati i usmeriti u cilju ostvarenja nacionalnih interesa u regionu, Evropi, i šire, međunarodnoj zajednici. U tom kontekstu, i informacionoj diplomatiji pripada posebno mesto, uz uslov da se i ona dodatno i kvalitativno operacionalizuje i ekonomizuje.

Ključne reči: diplomatija, kultura, mediji, informacije, bezbednost, globalizacija