UDK 316.653(497.11):061.1EU
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1144, str. 50-65
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 17 Sep 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA PREMA EVROPSKOJ UNIJI U SRBIJI – TENDENCIJE I PERSPEKTIVE

Petkanić Srđan (Istraživač – saradnik, Institut za evropske studije, Beograd),

U ovom radu biće analizirane ključne tendencije i perspektive u istraživanjima javnog mnjenja u Srbiji prema Evropskoj uniji u periodu 2000–2010. i ispitana korelacija sa stavovima političkih elita prema pitanjima evropskih integracija. Sve te promene sagledane su u kontekstu brojnih istraživanja koja su sprovele najrenomiranije agencije za istraživanje javnog mnjenja u Srbiji nakon petooktobarskih promena, sa glavnim fokusom na period 2004–2010. Komparativnom analizom biće ukazano na razlike u stavovima javnog mnjenja u Srbiji, kao i na glavne političke, ekonomske i sociološke determinante koje su dovele do promene stavova javnog mnjenja prema ovom izuzetno značajnom pitanju.

Ključne reči: istraživanje javnog mnjenja, EU, Srbija, evropske integracije, komparativna analiza