UDK 341.645(4-672EU):341.231.14
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1144, str. 66-77
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 31 Aug 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

DOKTRINE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Pavlović Dejan (Asistent, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu), dejan.pavlovic@fpn.bg.ac.rs

Uticaj jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava na nacionalne pravne poretke je dvostruk. Osim što u pojedinačnim slučajevima odlučuje o postojanju kršenja pojedinih prava garantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Sud nacionalnim vlastima šalje signale u pogledu adekvatnog tumačenja i primene ljudskih i manjinskih prava. Ograničenje ljudskih prava nekada predstavlja legitimnu odluku vlasti, ali je važno tačno utvrditi pod kojim uslovima i u kojoj meri je to dozvoljeno. Za odgovor na ova pitanja važno je razumeti doktrine koje je Sud razvio i koje primenjuje kada rešava o validnosti ograničenja ljudskog prava u konkretnom slučaju.

Ključne reči: Evropski sud za ljudska prava, ograničenje ljudskih prava, stepen tolerancije odstupanja, proporcionalnost, supsidijarnost