UDK 339.923
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1144, str. 78-86
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 12 Oct 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

IMPLEMENTACIJA I KONSOLIDACIJA TRADE POINT PROGRAMA UNCTAD

Vig Ivan (Master, predsednik Trade Point Beograd), vig@herm.us
Petrović Pero (Naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd), pera@diplomacy.bg.ac.rs

Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju (UNCTAD) inicirala je 1992. godine program Trade Point, a 2000. potpisala ugovor o transferu sa Svetskom Trade Point federacijom (WTPF) koja je formirana kao međunarodna nevladina organizacija čiji je cilj da malim i srednjim preduzećima (MiSP) olakša pristup na međunarodna tržišta, naročito koristeći potpuno ažuriranje informacija i komunikacione tehnologije. Federacija nudi svoje usluge MiSP preko svog websajta www.tradepoint.org, kao i preko mreže ljudskih resursa od preko 120 Trade Point članova lociranih u više od osamdeset zemalja širom sveta. Trade Point funkcioniše po principu one-stop-shops preko kojih klijenti dobijaju pun opseg trgovinskih informacija, trgovinsku asistenciju i usluge elektronske trgovine koje su im potrebne za trgovinu na međunarodnom planu. Korišćenjem usluga WTPF i njenih Trade Point članova, MiSP mogu da dobiju pristup najnovijim informacijama i telekomunikacionim tehnologijama i uslugama, da sa svojim proizvodima upoznaju potencijalne klijente i da nađu poslovne partnere u drugim zemljama. UNCTAD i dalje Federaciji pruža pomoć (kao domaćin njenog Sekretarijata u Ženevi) pod produženim mandatom dobijenom od strane njenih država članica.

Ključne reči: UNCTAD, WTPF, Trade Point, MiSP, međunarodna trgovina, informacije, mreža