UDK 336.226.322+341.213
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1144, str. 87-105
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 21 Oct 0201
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

ADMINISTRATIVNI PROBLEMI IMPLEMENTACIJE POREZA NA DODATU VREDNOST U FEDERALNO UREĐENIM DRŽAVAMA SA ASPEKTA NJEGOVOG PRIKUPLJANJA I REDISTRIBUCIJE

Savić Slaven (HERBOS FITOFARMACIJA d.o.o., Novi Sad), slaven. savic.83@gmail.com

Porez na dodatu vrednost, kao kompleksni poreski oblik, suočava se sa brojnim izazovima u svim aspektima njegovog uvođenja i održavanja. Ovaj problem naročito je izražen u federalno uređenim državama, u kojima postoji izrazita potreba za tačnim razgraničenjem nadležnosti pojedinih nivoa vlasti u pogledu prikupljanja i redistribucije ovog, veoma izdašnog, poreskog oblika. Cilj ovog rada je da ukaže na još prisutne probleme u vezi sa primenom poreza na dodatu vrednost u federalno uređenim državama, kao i iznalaženje određenih rešenja koja bi bila prihvatljiva za sve (ili bar za većinu) ovih zemalja.

Ključne reči: Porez na dodatu vrednost, PDV, prikupljanje, redistribucija, federalno uređene države