UDK 339.92(8)
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1145, str. 67-80
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 07 Dec 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Uticaj evropskog modela na latinoamerički proces integracija

Džuverović Nemanja (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu), nemanja.dzuverovic@fpn.bg.ac.rs

Cilj rada je da analizira strukturu i način delovanja dve regionalne organizacije u Južnoj Americi i jedne u Centralnoj Americi kao i da utvrdi da li postoje sličnosti u njihovoj organizaciji i načinu saradnje između država članica sa modelom koji je primenjen u slučaju Evropske unije. Na osnovu uporedne analize tri slučaja autor izvlači šire implikacije o povećanom uticaju EU u Latinskoj Americi usled privlačnosti njenog ekonomskog modela.

Ključne reči: Andska zajednica, MERCOSUR, EU, Intregracioni sistem Centralne Amerike, integracija