UDK 343.352:343(470)
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1145, str. 127-141
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 04 Aug 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Implementacija međunarodnih antikorupcionih konvencija u krivično zakonodavstvo Ruske Federacije

Đurić Aleksandar B. (Advokat Ruske Federacije u Srbiji, Beograd),
Simonović Zoran (Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd)

U ovom članku razmatramo ideju i pravno-politički princip suverenosti, kao i transformaciju koju je ovaj koncept doživeo od nastanka moderne države u osvit novog veka, a posebno u periodu posle Drugog svetskog rata. Kao svojevrsni katalizator ove promene, veliku ulogu odrigrale su naddržavne međunarodne organizacije, koje su de facto i de iure institucionalizovale ograničavanje suvereniteta država, kako u formalnom, tako i u materijalnom smislu. Jednako tako, velike sile i vojni savezi koje su one osnivale, a posebno vojne intervencije koje su predvodili, imali su veliki uticaj na relativizaciju suverenosti kao atributa državnosti.

Ključne reči: suverenost, država, međunarodni odnosi, Ujedinjene nacije, Evropska unija