UDK 327(477)”2010/2012”
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1146, str. 28-38
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Jan 2012
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Ukrajina u periodu predsedničkog mandata Viktora Janukoviča 2010–2012

Petrović Dragan (Viši naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dpetro5@open.telekom.rs

U radu se daje analiza političke i društvene situacije u Ukrajini u poslednje dve godine kada je na vlasti predsednik Viktor Janukovič, a i njegova Partija regiona ima većinu u Parlamentu i Vladi. Dolazak Janukoviča na vlast označio je kraj perioda dominacije nosioca tzv. „narandžaste revolucije“ 2005–2010. koji je Ukrajini doneo političku nestabilnost i ekonomsku slabost. Nasuprot tome, u ove dve godine, Janukovič je uspeo da izvesno poboljša ekonomsku situaciju u zemlji, umiri političke i društvene sukobe, a geopolitički balansira između Rusije i EU. I pored svega toga, Ukrajina ima niz problema i izazova, koji utiču na to da situacija u zemlji i dalje nije do kraja stabilna i pored izraženog napretka u prethodne dve godine. U radu se posmatra i mogućnost produbljivanja tradicionalno prijateljskih ukrajinskosrpskih odnosa, te snaženje privredne razmene Ukrajine i Srbije u poslednje dve godine.

Ključne reči: Savremena Ukrajina, predsednik Viktor Janukovič, smirivanje političkih sukoba, izazovi u budućnosti, Ukrajina i Srbija.