UDK 327.56::351.88(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1146, str. 85-99
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 12 Jan 2012
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Okviri strateške kulture Evropske unije

Igrutinović Milan (Istraživač saradnik, Institut za evropske studije, Beograd), milan.igrutinovic@ies.rs

Ovaj rad posvećen je analizi položaja Evropske unije kao posebnog činioca u međunarodnim odnosima posmatranog kroz prizmu strateške kulture. Na početku je dat kratak prikaz strateške kulture kao koncepta i metodološkog pristupa proučavanju ponašanja nacionalnih država kao činilaca sistema međunarodnih odnosa, a zatim pokušaj da se utvrde procesi koji određuju mesto Evropske unije kao posebnog, nadnacionalnog činioca sa sopstvenom strateškom kulturom. Rad daje osvrt na osnovnu podelu na relaciji nacionalna strateška kultura naspram nadnacionalne strateške kulture EU, i ulogu legitimiteta upotrebe sile kao posebnog faktora u tom odnosu. U završnim razmatranjima rad se kritički osvrće na perspektivu strateške kulture kao dominantnog pristupa problemu i na njenu zavisnost od kratkoročnih pojava koje smanjuju mogućnost formiranja jasnog i u praksi potvrđenog teorijskog modela.

Ključne reči: strateška kultura, Evropska unija, konstruktivizam, CSDP, legitimitet, norme, bezbednost