UDK 321.64:341
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1146, str. 100-115
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 17 Nov 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Nacistička praksa zločina u svetlu istorije i međunarodnog prava

Pavlica Branko (Naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), branko@diplomacy.bg.ac.rs

U ovom radu autor analizira praksu zločina u istoriji i u međunarodnom pravu. Autor posebnu pažnju poklanja zločinima u nacističkoj Nemačkoj u svetlu evolucije savremenog međunarodnog prava.

Ključne reči: Nemačka, zločini, međunarodno pravo, istorija