UDK 327.51(497)
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1147, str. 14-33
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 17 Jun 2012
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Nato i Srbija: saradnja pod okriljem programa Partnerstvo za mir – nemački pogled na evroatlantski put Srbije

Pavlica Branko (Naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), branko@diplomacy.bg.ac.rs

U ovom radu autor analizira evoluciju uloge Severnoatlantskog saveza na prostoru Zapadnog Balkana, sa posebnim osvrtom na odnos Republike Srbije prema ovoj organizaciji. Takođe, autor ukazuje i na aktuelno delovanje NATO u regionu Zapadnog Balkana, a posebno na odnos Savezne Republike Nemačke u vezi sa prestupanjem država regiona navedenoj organizaciji.

Ključne reči: NATO, Srbija, SR Nemačka, evroatlantske integracije