UDK 341.7
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1147, str. 87-111
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 17 Feb 2012
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Moguća stanja diplomatskih odnosa

Dašić David Đ. (Ph.D.),

U članku se autor bavi sledećim oblastima: priroda diplomatskih odnosa, normalni odnosi, dobri odnosi, susedski i dobrosusedski odnosi. saveznički odnosi, prijateljski odnosi, „bratski” odnosi, privilegovani odnosi, srdačni odnosi, uzajamni (recipročni) odnosi, neutralni odnosi. hladni odnosi, nametnuti odnosi, pogoršani odnosi, zategnuti odnosi, zaoštreni odnosi, degradirani odnosi, prekinuti odnosi, retorzija u diplomatskim odnosima, zaustavljeni odnosi, obustavljeni odnosi, obnovljeni (normalizovani) odnosi, posredovani odnosi, indiferentni (ravnodušni) odnosi, neformalni odnosi ili odnosi de fakto.

Ključne reči: Diplomatija, spoljna politika, međunarodni odnosi, međunarodno pravo, država imenovanja i prijema, reciprocitet, retorzija, protestna nota, demarš, persona non grata.