UDK 343.533:004.738.5
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1147, str. 112-121
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Mar 2012
Prihvaćeno: 17 Mar 2023

Prilagodljivost japanske privrede promenljivom ekonomskom okruženju

Milosavljević Valentina (M.A.), valentinamilosavljevic@yahoo.com

Japan je jedna od vodećih svetskih sila. Prema nominalnom bruto domaćem proizvodu (BDP), kao i prema paritetu kupovne moći (RRR), Japan je po veličini treća svetska privreda iza SAD i Kine. Ono što razlikuje Japan u odnosu na druge privrede jeste visok stepen prilagodljivosti japanske privrede promenama na svetskom tržištu. Tekst koji sledi sastoji se iz tri dela. Prvi deo sadrži kratak pregled istorije razvoja japanske privrede sa fokusom na promene nastale u trgovini i industrijskoj strukturi, kao i na tehnološki napredak koji je bio pokretač strukturnih reformi japanske privrede. Drugi deo prikazuje promene u japanskoj demografskoj strukturi i analizira njihove efekte na japansku privredu, a treći prikazuje prilagođavanje izvozne strukture Japana novim potrebama na svetskom tržištu. Cilj rada je da, sa tri pomenuta aspekta, prikaže kako se Japan prilagođava promenljivom privrednom okruženju preduzimanjem efikasnih strukturnih promena u svim područjima.

Ključne reči: Japan, vodeća svetska sila, visok stepen prilagodljivosti, strukturne reforme, trgovinska struktura, industrijska struktura, demografska struktura