UDK 341.123.043:341.61
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1148, str. 129-135
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 17 Jul 2012
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Odnos Ujedinjenih nacija i regionalnih organizacija prilikom rešavanja međunarodnih sporova

Gordanić Jelica (Master. E-mailv), jellow987@gmail.com

Jedan od osnovnih ciljeva međunarodne zajednice je stvaranje međunarodnog mira i bezbednosti i rešavanje međunarodnih sporova mirnim putem. Sa tim ciljem osnovana je Organizacija Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu UN). Glavni akt UN je Povelja, kojom se dozvoljava postojanje regionalnih organizacija. Kada nastane međunarodni spor, prvenstvo u njegovom mirnom rešavanju imaju regionalne organizacije. Ako ga one ne mogu rešiti mirnim putem, spor se iznosi pred Savet bezbednosti UN. Savet bezbednosti jedini sme da primenjuje prinudne mere i regionalna organizacija uzima učešće samo onda kada je to prikladno po diskrecionoj oceni Saveta bezbednosti i na osnovu njegovog odobrenja. Odobrenje mora biti izričito, i odnositi se na konkretan slučaj. U praksi se dešava da regionalne organizacije krše pravila utvrđena Poveljom.

Ključne reči: Međunarodna zajednica, međunarodni spor, Organizacija Ujedinjenih nacija, regionalne organizacije, Savet bezbednosti, prinudne mere