UDK 330.14.01:368
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1149, str. 137-156
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 16 Mar 2023
Prihvaćeno: 16 Mar 2023

Kapacitet međunarodnog sektora osiguranja i reosiguranja: implikacije katastrofalnih šteta

Njegomir Vladimir (Docent, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad),
Tepavac Rajko (Docent, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad), rajko.tepavac@dunav.com
Počuča Milan (Docent, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Novi Sad), pocucamilan@gmail.com

Kapital kao razlika između imovine i obaveza osiguravajućim društvima omogućava zaštitu od negativnog odstupanja stvarnih šteta, troškova ili investicionih rezultata od planiranih veličina i predstavlja kapacitet, odnosno ključni ograničavajući faktor ponude usluga osiguranja, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Posebnu problematiku u upravljanju osiguravajućim i reosiguravajućim društvima u svetu predstavljaju katastrofalne štete s obzirom na njihov izuzetan uticaj na međunarodne odnose, raspoloživi kapital i ograničavanje kapaciteta u osiguranju. Sa češćim ispoljavanjem događaja povećanog intenziteta štetnih posledica sve češće se ispoljava problematika ograničene osigurljivosti rizika i nedovoljnosti ne samo pojedinačnih već i zbirnog kapaciteta sektora osiguranja i reosiguranja na međunarodnom nivou. Osnovni zaključak sprovedenih istraživanja jeste da osiguranje i reosiguranje u savremenim uslovima i međunarodnim tokovima, više nisu dovoljni za pokriće posledica ostvarenja katastrofalnih šteta upravo zbog ograničenosti kapaciteta za prihvat rizika. Nameće se neophodnost korišćenja alternativnih rešenja, koja uključuju mehanizme kontrole rizika i mehanizme finansiranja štetnih posledica koje obuhvataju transfer rizika na investitore na međunarodnom tržištu kapitala i državnu intervenciju, odnosno korišćenje sredstava javnih fondova i različitih oblika javnoprivatnog partnerstva, uključujući učešće i međunarodnih institucija.

Ključne reči: Međunarodni kapital, globalni, kapacitet, osiguranje, katastrofalne štete, reosiguranje, međunarodno tržište kapitala, država