UDK 341.44+341
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1149, str. 23-37
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 14 Dec 2012
Prihvaćeno: 16 Mar 2023

Ekstradicija između prava i politike

Srdanović Branislav R. (Autor je ekspert za međunarodne asocijacije za pravo), branislav8@hotmail.com

Ovaj naučni članak fokusira istorijski razvoj ekstradicije, njenu prirodu, promjenjivost, pravnu određenost, podložnost političkim razmatranjima, kondicionale i ograničenja; posebno problem procjepa ekstradicije između potrebe zaštite prava pojedinca, i potrebe efikasnog suprotstavljanja rastućem međunarodnom kriminalu. Kako je u praksi ekstradicije zbog bivalentnosti njene procedure bilo nekonzistantnosti, taj problem je vodio stalnom nastojanju pravne nauke da se poveća efikasnost ekstradicije. O ekstradiciji nema dovoljno teorijskih radova u državama Zapadnog Balkana, a i početna saradnja u ovom domenu je manje-više uzdržana, bez obzira na to što je međunarodni kriminal postao stvarna i aktuelna prijetnja, ne samo ovom regionu. Zbog važnosti ekstradicionog prava i za balkanske države, članak ima intenciju da podstakne istraživanja i saradnju, jer je ekstradicija, uprkos njenim ograničenjima, i dalje najefikasnije sredstvo u suprotstavljanju međunarodnim krivičnim djelima. Metod rada je komparativna analiza literature, kao osnova za izvođenje zaključaka o glavnim trendovima ekstradicionog prava.

Ključne reči: Ekstradicija, politički delikt, izuzimanje političkog djela od ekstradicije, međunarodna krivična djela