UDK 321.01+355.357
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1149, str. 81-96
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 17 Dec 2012
Prihvaćeno: 16 Mar 2023

Supremacija velikih sila iz ugla političke teorije i rad Ujedinjenih nacija

Nikšić Ljiljana (Doktor političkih nauka), dun.kim@mfa.rs

Sagledavanje supremacije velikih sila iz ugla političke teorije zapravo je nastojanje da se objasne, sa razumljivog nivoa apstraktnosti, sve političke pojave, omogući utvrđivanje svih relevantnih činjenica vezanih za političke pojave, kao i svih zakonitosti koje vladaju u onoj sferi društvene stvarnosti koju smatramo političkom sferom i odnosom snaga i moći. Svet političkih teorija jasno se deli na one koje pripadaju istoriji i na one koje imaju status savremenih, a koristeći obe pokušano je da se odslika fenomen supremacije u politici i njeni trendovi. Politička filosofija, za razliku od političke teorije koja se zasniva prvo na činjenicama, a tek onda na hipotezama, počiva na moralnim, religijskim i metafizičkim vrednostima koje se nalaze van političke realnosti.2 U uslovima unilateralizma diplomatija se pretvara u politiku sile, a regulatori mira – mirovne organizacije pokušavaju da obezbede slobodu u bitisanju i delanju, jer je ona društveni ideal i iskonska težnja, humanistički zasnovana ideja uzvišenosti koja treba da afirmiše život i stvaralaštvo, pravdu i druge univerzalne civilizacijske vrednosti.

Ključne reči: supremacija, politička teorija, nacionalni, supranacionalni faktori, mirovne organizacije