UDK 343.85:343.9.02
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1149, str. 111-119
DOI:

Osvrt
Primljeno: 11 Feb 2013
Prihvaćeno: 16 Mar 2023

Agencija za borbu protiv ozbiljnog i organizovanog kriminala

Nikolić Goran (Samostalni policijski inspektor Uprave granične policije, Regionalni centar granične policije prema BiH), goran76nikolic@gmail.com

Rad sadrži pregled postojeće policijske organizacije u Velikoj Britaniji, sa osvrtom na reformske zahvate u okviru sektora bezbednosti. Posebna pažnja posvećena je analizi činjenica, koje su uslovile formiranje Agencije za borbu protiv ozbiljnog i organizovanog kriminaliteta (Serious Organised Crime Agency – SOCA), kao centralne policijske organizacije, sa izvršnim policijskim ovlašćenjima i pravom da svoja ovlašćenja primenjuje na celoj teritoriji Velike Britanije, sa primarnim zadatkom da se suprotstavi izvršiocima krivičnih dela ozbiljnog i organizovanog kriminala. Takođe u ovom radu, autor je obradio i agencije koje su inkorporirane u sastav SOCA, njene organe, strukturu i oblasti delovanja, kao i načine unutrašnje i spoljašnje kotrole njenog rada.

Ključne reči: Velika Britanija, Ministarstvo unutrašnjih poslova (Home Office), Metropoliten policija, Služba bezbednosti (Security Service – SS (MI5)), Združeni centar za analizu terorističkih pretnji (The Joint Terrorism Analysis Centre – JTAC) i Služba za borbu protiv ozbiljnog i organizovanog kriminala (The Serious Organised Crime Agency – SOCA)