UDK 341.217.02(4-672EU:497.11)
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1150, str. 20-32
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 22 May 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Pridruživanje Srbije EU u svetlu političkih prilika u zemlji i problema u Evropskoj uniji

Urošević Marija (Spec. savetnik u Odeljenju za evropske integracije, Sektor za zakonodavstvo, Narodna skupština Republike Srbije, Beograd), m.urosevic@parlament.rs

U ovom članku autorka analizira uticaj koji ima politička situacija u Srbiji na politiku proširenja i njena dostignuća na putu ka EU. Održavajući kredibilnost procesa proširenja, koje je od ključnog značaja za njen uspeh, EU je dosledno proklamovala uključenost svoje politike prema Zapadnom Balkanu, pri čemu je Evropski savet uzastopno potvrđivao da budućnost celog regiona leži u EU. Proces stabilizacije i pridruživanja ostaje zajednički okvir za neophodne pripreme za ulazak u EU. Evropska komisija je ocenila da je Srbija postigla neophodni stepen usaglašenosti sa kriterijumima za članstvo u Uniji. Prioritet od najvećeg značaja bilo je preduzimanje koraka ka postizanju vidljivog i održivog napretka u odnosima sa Kosovom. Dalji konstruktivan dijalog između Beograda i Prištine neophodan je preduslov za započinjanje pregovora sa EU. Međutim, duboka ekonomska kriza u EU ne pruža priliku za dinamičnu i bržu integraciju Srbije u Uniju.

Ključne reči: Evropska unija, proširenje, Zapadni Balkan, proces stabilizacije i pridruživanja, Srbija, dostignuća, dijalog, ekonomska kriza