UDK 502/504
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1150, str. 92-101
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 07 Feb 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Savremena ekološka kriza: nastanak, geneza i posledice

Jović Željko M. (Bezbednosno-informativna agencija, Beograd), jovicze@gmail.com

Predmet rada je sagledavanje bitnih aspekata savremene ekološke krize, posebno uzroka njenog nastanka, a u vezi sa devijacijama koje su nastale u procesu ubrzane i prekomerne industrijalizacije modernog društva. Cilj autora je da pored prikaza razvoja ekološke krize i ukazivanja na njenu kulminaciju u današnjem vremenu, istakne i njene ključne posledice, odnosno negativne efekte koji u velikoj meri mogu da utiču ne samo na značajno smanjenje kvaliteta života čoveka u budućnosti, nego i na sam opstanak Zemlje i čitavog čovečanstva. S tim u vezi, kao jedna od specifičnih posledica ekološke krize, sagledava se i pojava radikalnih ideologija, koje u nameri da zaštite prirodu i živi svet, u centar svog delovanja i mogućih odgovora postojećem sistemu vrednosti, stavljaju nasilje, odnosno terorističke metode i sredstva borbe.

Ključne reči: Ekološka kriza, nasilje, terorizam, direktna akcija, radikalni ekološki pokreti