UDK 327.58(=163.41)(497.5)“20/21“
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1151, str. 23-36
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 31 Jul 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Srpska nacionalna zajednica na prostoru Hrvatske u drugoj polovini XX i početkom XXI veka

Raduški Nada (Viši naučni saradnik, Institut za političke studije u Beogradu), raduski@eunet.rs

U radu je obrađen položaj srpske manjine u Hrvatskoj determinisan političkim, istorijskim, ekonomskim, pravnim, demografskim i drugim faktorima, sa posebnim osvrtom na demografski razvitak, zaštitu prava i nacionalni identitet pripadnika srpske etničke zajednice. Osnovni izvor podataka su zvanični popisi stanovništva s obzirom da su brojnost i etnička kompaktnost osnovni demografski faktori koji utiču na ostvarenje prava i sloboda pripadnika svake nacionalne manjine. U radu je istaknut i još prisutan problem izbeglištva, odnosno pitanje održivog povratka Srba u Hrvatsku i ostvarenje njihovih elementarnih prava. Regionalna saradnja i bilateralni sporazumi predstavljaju za matične države način zaštite svojih sunarodnika u susednim državama, kao i efikasan mehanizam za postizanje bolje integracije pripadnika manjina u sve strukture države u kojoj žive.

Ključne reči: Srbi, nacionalna manjina, demografski razvitak, izbeglice, nacionalni identitet, položaj, prava, popis stanovništva, Hrvatska