UDK 005.73
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1151, str. 86-106
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 21 Aug 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Primena politike organizacione kulture i klime u savremenoj organizaciji

Petrović Pero (Naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), pera@diplomacy.bg.ac.rs
Vesić Dobrica (Viši naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dobrica@diplomacy.bg.ac.rs

Cilj ovog rada je da istraži kako kompanije mogu efikasno da upravljaju organizacionom kulturom primenom adekvatne poslovne politike. Organizaciona kultura se smatra jednim od ključnih segmenata organizacione uspešnosti. Njen uticaj na ponašanje ljudskog faktora u procesu rada veoma je značajan. Organizaciona kultura usmerava i određuje svakodnevno ponašanje i aktivnost ljudi u organizaciji. U radu su prikazani pojam, elementi i klasifikacija organizacione kulture. Pored toga, analizirani su i načini stvaranja i održavanja organizacione kulture.

Ključne reči: Organizaciona kultura, uticaj, elementi, organizaciona struktura