UDK 339.9.012
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1151, str. 107-122
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 24 Jan 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Upravljanje informacijama i komuniciranjem u ekonomskoj diplomatiji

Golubović Zoran (MUP Republike Srbije), direkcijapolicije@mup.gov.rs

Ciljevi ekonomske diplomatije kao veštine uspostavljanja i razvijanja odnosa zemlje sa drugim zemljama i ostalim međunarodnim institucijama, organizacijama ili pojedincima su zaštita nacionalnih ekonomskih interesa u međunarodnim ekonomskim odnosima i promovisanje mogućnosti privrede, proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu. Bez informacija i komuniciranja nemoguće je obaviti iole važniju ekonomsko-diplomatsku aktivnost i ostvariti cilj. Na prikupljanje informacija i komuniciranje u ekonomskoj diplomatiji utiče veliki broj faktora, od kojih su specifičnost ekonomskodiplomatske aktivnosti i međunarodnog okruženja u kojem se obavlja ekonomsko-diplomatska aktivnost primarni. Moderna sredstva komuniciranja i transfera informacija su lično komuniciranje savremenog ekonomskog diplomate i elektronsko komuniciranje.

Ključne reči: Informacija, komuniciranje, ekonomska diplomatija