UDK 316.75(4)
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1151, str. 123-134
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 19 Aug 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Savremene tendencije evropske kulturne politike

Jovašević Ana (Student poslediplomskih studija, Institut fur Kultur und Medien management, Freie Universitat, Berlin), ana.jovasevic@gmail.com

Nastao na tlu Evrope u različitim i isprepletenim međusobim odnosima evropskih država, kao metanacionalna kategorija, evropski kulturni identitet se javlja kao integrišući faktor prevazilaženja pojedinih nacionalnih identiteta. Njegovo se utemeljenje nalazi u istorijskom identitetu Evrope koja se transformiše i projektuje u zajedničku ideju evropske budućnosti. No, Evropa nije jedinstveni i homogeni prostor, već upravo specifičnu karakteristiku evropskog kulturnog identiteta predstavljaju regionalni kulturni identiteti. U tom sagledavanju uloge i značaja regiona za evropski kulturni identitet poseban značaj ima region Jugoistočne Evrope (gde spada i naša zemlja). Pri tome se region može odrediti na dva načina, i to: a) subjektivistički, i b) objektivistički. A među regionima se najčešće razlikuju: etnički (kulturni), industrijski (urbani), topografski (klimatski), ekonomski (specijalizovani), administrativni, supranacionalni političko-ekonomski region, i drugi regioni. Upravo o međusobnim odnosima i uticajima regiona i evropskog kulturnog identiteta kao središnjeg pojma savremene kulturne politike Evrope govori ovaj rad.

Ključne reči: Evropa, kultura, kulturni identitet, integracije, diplomatija, regioni