UDK 341.24
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1152, str. 5-19
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 25 Oct 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Međunarodni ugovori i (moguće) slabosti procesa potvrđivanja

Todić Dragoljub (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), d.todic@diplomacy.bg.ac.rs

U radu se ukazuje na odredbe Ustava Republike Srbije (RS) kojima se definišu osnovni elementi od značaja za razumevanje mesta koje međunarodni ugovori imaju u pravnom sistemu RS. Razmatraju se postojeći propisi RS kojima se reguliše postupak potvrđivanja međunarodnih ugovora. Najpre se definiše opšti normativni okvir i analiziraju slabe tačke postojećeg sistema pripreme i usvajanja propisa (do momenta usvajanja zakona na sednici Vlade). Za osnovu analize uzimaju se dva kriterijuma: mogućnost učešća javnosti u ovom procesu i dostupnost informacija, odnosno dokumenata kao preduslovu za učešće javnosti. Naglašavaju se, prema mišljenju autora, sporni momenti u postojećoj proceduri. To su: odsustvo jasnih normi u pogledu garancija učešća javnosti u procesu pripreme i donošenja propisa (uključujući i potvrđivanje međunarodnih ugovora), kao i odsustvo garancija transparentnosti postupka, odnosno odsustvo analize efekata propisa i realnog sagledavanja mogućnosti i interesa RS. Osnovna teza, koja se razmatra u radu, je da postojeći normativni okvir kojim se reguliše proces potvrđivanja međunarodnih ugovora ne omogućava odgovarajuće učešće javnosti i sagledavanje efekata međunarodnih ugovora koji se potvrđuju.

Ključne reči: međunarodni ugovori, postupak potvrđivanja međunarodnih ugovora, postupak pripreme i usvajanja propisa, analiza efekata propisa, učešće javnosti, pristup informacijama, Arhuska konvencija, Republika Srbija, Evropska unija